مشتریان فرنیو

آموزش ها و دستورالعمل ها

رمز مکانیکی وریبل تایوان VARIABLE
برداشتن قفل و برگشت به تنظیم اولیه کارخانه
دستورالعمل استفاده از قفل های ترکیبی و تغییر دادن رمز آنها این دستورالعمل جهت قفل های چپ گرد و قفل های راست گرد که در جهت عکس گردش صفحه شماره گیر می چرخند، می باشد. قبل از آنکه از قفل استفاده کنید و یا رمز آنرا تغییر دهید، کلیه بخش های دستورالعمل زیر را مطالعه کنید. در قسمت فوقان... (مشاهده آموزش کامل)
رمز مکانیکی سارجنت آمریکا SARGENT
برداشتن قفل و برگشت به تنظیم اولیه کارخانه
دستورالعمل استفاده از قفل های ترکیبی و تغییر دادن رمز آنها این دستورالعمل جهت قفل های چپ گرد و قفل های راست گرد که در جهت عکس گردش صفحه شماره گیر می چرخند، می باشد. قبل از آنکه از قفل استفاده کنید و یا رمز آنرا تغییر دهید، کلیه بخش های دستورالعمل زیر را مطالعه نموده یا فیلم های آ... (مشاهده آموزش کامل)
رمز دیجیتال ایران
دستور العمل رمز ایرانی عملیات زیر در حالت باز بودن در صندوق صورت میگیرد: روش باز کردن قفل دستگاه را با فشار روشن کنید پس از مشاهده تاریخ ،رمز خود را وارد کنید.(پیش فرض 7100 می باشد) کلید را فشار دهید ، قفل باز می شود. روش بستن قفل زمانیکه قفل باز است با زدن کلید قفل بسته می شود. انجام... (مشاهده آموزش کامل)