پیشخوان آسانسوری جناب اکبری از رویان
به طول 2متر و 40 سانتیمتر.
جهت مشاهده نحوه عملکرد پیشخوان آسانسوری فرنیو روی لینک "مشاهده عملکرد پیشخوان آسانسوری فرنیو" در زیر کلیک کنید

مشاهده عملکرد پیشخوان آسانسوری فرنیو

پیشخوان آسانسوری-اکبری-رویان-مازندران

مشاهده عملکرد پیشخوان آسانسوری فرنیو

نوشتن دیدگاه